گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
حفظ برخی از سوره‌ها برای آشنایی با اهمیت نماز جمعه به همراه سرود و بازی روستای حسین اباد خواجه - گروه جهادی وارثین

حفظ برخی از سوره‌ها برای آشنایی با اهمیت نماز جمعه به همراه سرود و بازی روستای حسین اباد خواجه

حفظ برخی از سوره‌های جزء ۳۰ و سوره جمعه برای آشنایی با اهمیت نماز جمعه به همراه سرود و بازیروستای حسین اباد خواجه.
گروه جهادی وارثین


آخرین گزارشات
به یاد #شهید_آرمان_علی_وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد #شهید_آرمان_علی_وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
نیکی 693 به یاد شهید عیوقی
کارگروه : نیکی(خیریه)
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی